Privacy Reglement

Dit is de privacyverklaring van Batavia Swim, gevestigd Jol 3318, 8243HZ in Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69 1250 07, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het hieronder te downloaden Privacy Reglement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Een volledige beschrijving van het Privacy Reglement is onderaan deze pagina te downloaden.

Wijzigingen
Batavia Swim kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

Vragen?
Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Batavia Swim dan kunt u een email sturen aan privacy@bataviaswim.nl.

Dowload hier het Privacy Reglement